Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Inre underhåll i familjelägenheter

Nedanstående riktlinjer gäller familjelägenheter. För studentlägenheter och på boenden gäller särskilda regler. I lokaler erbjuder vi underhåll efter besiktning och när vi bedömer att det finns behov.

Med inre underhåll menas lägenhetens ytskikt. Där ingår golv, väggar, tak och köksluckor. För dessa utför vi antingen tapetsering, målning eller utbyte av komponenter.

Du kan själv bestämma över underhållet i dina bostadsrum enligt nedan riktlinjer; Erbjudande samt Tidigareläggning. Undantagna utrymmen är klädkammare, förråd och våtutrymmen såsom WC, badrum, duschrum och tvättrum i lägenheten.

Vi utför åtgärder i bostadsrum enligt intervalltider och behovsbedömningar, men erbjuder också möjlighet till tidigareläggning.

Åtgärder som utförs med intervalltider är:

  • Vägg: tapetsering                           13 år
  • Vägg: målning                                13 år
  • Golvmatta: byte                              20 år
  • Golv parkett: slipning                      20 år
  • Målade köksluckor: målning           13 år

Erbjudande

I oktober vartannat år skickar vi ett erbjudande om att beställa de åtgärder i bostadsrum som är aktuella enligt intervalltiderna för nästkommande år. Beställning kan du endast göra under den angivna tidsperioden. Beställningar som vi får in utanför denna period kan vi inte utföra nästkommande år.

Vi skickar ut information om vilka åtgärder som är aktuella och du kan då göra en beställning. Du har givetvis rätt att avstå underhåll och tacka nej till det erbjudande som skickas ut. Har du åtgärder i lägenheten som inte är genomförda sex år efter gällande intervalltider kan vi komma att kontakta dig för att säkerställa lägenhetens skick.

Tidigareläggning

Du kan även, när som helst under året, beställa tidigareläggning av underhåll för nedanstående åtgärder:

  • Vägg: tapetsering
  • Vägg: målning
  • Golvmatta: byte
  • Målade köksluckor: målning

Kostnaden för tidigareläggning beror på antal år som åtgärden genomförs tidigare i förhållande till intervalltiden samt vilket utrymme den avser. Vi tar ut en avgift för beställning av tidigareläggning, med undantag om beställning sker samtidigt som erbjudandet. Avgiften är 450 kronor per beställningstillfälle.

Behovsbedömning

Upplever du ytskikten vara i undermåligt skick?

Du har också möjlighet att kontakta vårt kundcenter för bedömning av lägenhetens ytskikt som du upplever vara i undermåligt skick. Detta gäller även de undantagna utrymmena. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga.

I de fall vi anser att du som hyresgäst är vållande, genom oaktsamhet, tar vi ut en kostnad för åtgärderna. 

Vid mindre enstaka fel på väggar, golv, tak och snickerier gör du en felanmälan hos vårt kundcenter eller på Mina Sidor.

Information på Mina Sidor

På Mina Sidor hittar du vilka intervalltider som är aktuella för just din lägenhet samt tidigareläggningskostnaderna för de åtgärder som ännu inte nått intervalltiden.

Eget utförande av åtgärder

Vill du på egen hand utföra arbeten i din lägenhet så är detta tillåtet. Arbetena ska då utföras fackmässigt och får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll, till exempel får inte målade väggar tapetseras. Kulörval får heller inte vara extrema, till exempel mörka kulörer. Kontakta oss om du är osäker på dina val och åtgärder.

Undantag

Växjöbostäder har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i lägenheten om vi anser det nödvändigt för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard eller funktion.

Vid planering av större underhållsprojekt, försäljningar och ombildningar stoppas allt underhåll och endast nödvändiga reparationer utförs. Så snart ett sådant projekt är aktuellt får du information om detta.

Övrigt

När åtgärder genomförs enligt någon av ovanstående punkter kommer intervallperioderna att nollställas.

Om du skulle bryta mot någon av hyreslagens bestämmelser och därför anses vållande till skador eller brister, eller om du utfört icke fackmannamässiga åtgärder så är du som hyresgäst ersättningsskyldig gentemot Växjöbostäder.

Automat:ee